College

Ajay Prakashan (Guide) / Raipur.
Anand Publishers / Meerut.
Radha Prakashan / Agra.
Sahitya Bhawan Guide / Agra.
Vidya Prakashan / Meerut.

Sandeep Prakashan
Sanjay Sahitya Sadan
Shiva Prakashan Mandir
Surya Prakshan
Rajiv Prakashan Meerut
Anil Publications,Indore
Bhargava Publications
Garg Publication
Kamal Prakashan Guide
Abhay Prakashan Mandir
Vishwa Vidhyalaya Prakashan